Vnútropodnikové smernice

Riešenie vnútropodnikových smerníc zahŕňa oblasti smerníc, nariadení, pokynov a usmernení.

Z procesného hľadiska riešenie kopíruje zaužívaný proces návrhu, schvaľovania a distribúcie tak, ako bol riešený papierovou formou. Použitie jednotného úložiska systému Documentum zjednodušilo prístup k dokumentom a manipuláciu s nimi, na základe vopred zadefinovaných oprávnení. Každý pracovník si nájde dokument, ktorý sa vzťahuje k jeho organizačnej jednotke a procesu, ktorý sa nachádza v prehľadnej adresárovej štruktúre.

V súvislosti s aktualizáciou smerníc sa upustilo od aktualizácií formou dodatkov, ale prešlo sa na aktualizáciu pomocou nového procesu, ktorý zruší neplatnú smernicu a vytvorí novú.